Huis van de 72 Engelen

De oorsprong van de 72 Engelen

Geschreven door Fengo Jabamiah   

 

De traditie van de 72 engelen komt voort uit de kabbalah (de joodse mystiek). Net zoals het christendom een esoterisch christendom kent, kent het jodendom de kabbalah. Kabbalah wil zeggen het ontvangen en doorgeven van de traditie. Een traditie die door de jaren heen vele veranderingen heeft ondergaan en die ondertussen volledig verwesterd is (dankzij de tempeliers, de vrijmetselarij, de rozenkruisers en de theosofen). Doch wanneer wij terug gaan naar zijn eerste origine komen wij terecht bij de Zohar (Een belangrijk kabbalistisch geschrift) waarin melding word gemaakt van een engel die een boek aan Adam brengt (aartsengel Raziel) In dit boek het welke de Sefer Raziel heet wordt voor het eerst melding gemaakt van de 72 namen van God die toendertijd nog niet als engelen bekeken werden maar als heilige ademtochten die de goddelijke krachten in ons zelf konden wekken. Deze heilige ademtochten bestaan elk uit drie Hebreeuwse letters welke terug te vinden zijn in de bijbel, in de verzen 19, 20 en 21 van exodus 14. Deze 3 verzen bestaan uit 3 keer 72 letters en wanneer wij van elk vers een letter nemen en die combineren met een letter van de twee andere verzen, verkrijgen wij de de 72 goddelijke namen (ook wel kabbalistische geniën genoemd) Volgens de joodse kabbalisten zou het reciteren van deze namen de poorten van de hemel openen en ons toegang verschaffen tot het hemelse rijk op aarde.

Later werden de 72 heilige ademtochten van God tot engelen (dankzij de christelijke kabbalisten) en kregen zij elk ook nog eens een achternaam bestaande uit Iah of El. Zo ontstonden de 72 engelen van de kabbalah en vormden de negen engelenkoren van de levensboom zich. Deze engelen verbonden zich met de genieën uit de oudheid en deden zo hun intrede in de astrologie. Men zou elke engel als een ster kunnen zien die over ons schijnt en haar krachten in ons huisvest. Deze sterren werden door de oude Egyptenaren, de Grieken, de Romeinen en nog veel meer volkeren gezien als goden of als genieën. De oorsprong van de traditionele engelenleer is een mysterie maar uitgaande van het vorige kan men ervan uitgaan dat ze afstamt uit de tijd van Adam (indien men daarin gelooft) of Mozes aangezien de goddelijke namen zich in de verzen bevinden (en dan is nog de vraag of Mozes die codes zelf verzonnen heeft of dat het één van zijn nakomelingen was). De kennis van de 72 engelen komt voort uit een voorouderlijke traditie die pas in de middeleeuwen zijn geschreven vorm kreeg (het was dus vooral een orale traditie die over ging van vader op zoon). De traditionele engelenleer komt voort uit het jodendom, het christendom en de islam. Daarna evolueert ze en vindt ze haar plaats in tal van verenigingen zoals de rozenkruisers en de vrijmetselaars. Het is een leer die zeer lange tijd geheim is gebleven maar die nu voor iedereen toegankelijk is. We zouden de 72 engelen van de kabbalah kunnen zien als een geschenk van vader Abraham, een schat aan kennis en wijsheid die rechtstreeks van onze voorvaderen komt en aangepast is voor de nieuwe tijd.

Op weg naar het beloofde land

Symbolisch gezien staat Egypte voor ons ego en voor de dualiteit waarin wij leven en het beloofde land voor de eenheid met het goddelijke, de eenwording van God met zijn aardse geliefden. De 72 engelen bevrijden ons uit een staat van verdeeldheid en slavernij en leiden ons naar een staat van vrijheid vanwaaruit wij als een éénheid kunnen functioneren en zodoende het land van onze dromen om ons heen aanschouwen en verwezenlijken. Wanneer wij allen leren om te luisteren naar het goddelijke in ons zullen wij automatisch samen het juiste doen en zodoende onze meest verheven idealen doen slagen. Wij worden steeds geleid door God en zijn engelen en wanneer wij hierop leren vertrouwen weten wij dat alles goed komt in ons leven en komen wij tot de ontdekking dat het leven een leerschool is die wij met liefde kunnen doorlopen door er een spel van te maken en onszelf niet te serieus te nemen. Door steeds open te staan voor de goede raad van God, hem lief te hebben en erin te vertrouwen dat Moeder Aarde ons alles schenkt wat wij nodig hebben.

De toren van Babel

Volgens een oude legende zouden de 72 namen van God zijn ontstaan nadat de toren van Babel verging en de mensheid zich verdeelde in 72 volkeren die elk een andere taal spraken en zodoende een andere naam aan God gaven. Volgens deze legende vormden er zich 72 wijzen die elk als taak hadden om een volk te leiden. Deze wijzen werden gezien als de beschermengelen der mensheid en vormden de grote witte broederschap. Deze broederschap ontwierp een magische cirkel van witte magie die bestaat uit 360 graden en 72 ordes. Elke orde heeft als taak de mensheid te begeleiden totdat zij er klaar voor is om te verstaan en zichzelf uit de spraakverwarring te bevrijden.

De zondvloed

Volgens een andere legende zou God de mensheid 72 innerlijke leraren geschonken hebben na de zondvloed (zodat hij zichzelf beter zou kunnen leren besturen en niet de zelfde fouten herhalen als voor de zondvloed). Deze innerlijke leraren werden ook wel geniën genoemd en ieder van ons kreeg er 72 om te leren zichzelf te besturen en zichzelf te beheersen. Dat is niet altijd makkelijk en dat is dan ook de reden dat wij soms voor onverwachte situaties komen te staan wanneer wij het genie in onszelf oproepen. Vandaar dat wij nooit mogen vergeten dat deze genieën ons gegeven zijn door een hogere intelligentie om goed te doen. Wij moeten ons er steeds van verzekeren dat wij goed bezig zijn wanneer wij werken met de 72 geniën van de kabbalah en ons zodoende verbinden met een cirkel van witte magie die veel ervaringswijsheid en reinheid van hart vereist. Want wanneer wij niet rein zijn van hart roepen wij geen engelen op maar demonen. Wanneer onze verlangens duister zijn en onze intenties enkel gericht op eigenbelang kunnen wij het beter laten om te werken met de 72 genieën van de kabbalah aangezien zij dan eerder het beest in onszelf tot leven brengen dan de engel. En zo kan de witte magie voor je het weet omslagen in zwarte magie. Vandaar dat ik jullie nogmaals waarschuw dat werken met de 72 engelen van de kabbalah niet voor watjes is omdat de kans groot is dat je 1 voor 1 met je eigen demonen geconfronteerd word waarna het aan jouw is om er voor te zorgen dat deze demonen niet meer in je opkomen en de engelen hun intrede kunnen doen. Werken met de engelen betekent bijdragen aan een groot magisch werk wat als doel heeft de mensheid te bevrijden van de duisternis en te leiden naar het licht. De zoektocht naar dit licht begint als eerste in ons zelf waarna wij het weerspiegeld zullen zien in onze uiterlijke wereld. Symbolisch gezien zouden wij kunnen zeggen dat het licht de liefde representeert waarmee wij naar de wereld kijken en door met liefde naar de wereld te kijken kunnen wij verlichting brengen, zeker wanneer wij deze liefde uiten door middel van woord en daad.

De verschillende stromingen binnen de joodse mystiek

De traditionele leer bestaat uit drie hoofdstromingen. Als eerste hebben we de theoretische kabbalah die zich voornamelijk bezighoudt met de natuur van God en het bestaan, oftewel het ontstaan van het universum en het leven dat wij kennen. Als tweede hebben wij de meditatieve kabbalah die ons toestaat om de kennis die de theoretische kabbalah ons schenkt te contempleren, hierover na te denken en te mediteren en zodoende tot conclusies te komen die ons verder zullen helpen door middel van de derde stroming: “de praktische kabbalah“. De praktische kabbalah wordt ook wel de magische kabbalah genoemd omdat zij ons toestaat om de goddelijke krachten die wij dankzij de theoretische en de meditatieve kabbalah kunnen leren kennen, op te roepen en toe te passen in ons dagdagelijks bestaan. De theoretische kabbalah schenkt ons door middel van de levensboom een idee van hoe God de wereld heeft geschapen en georganiseerd waarna zij verder gaat en ons bekend maakt met de 9 engelenkoren en de 72 engelen van het licht. De praktische kabbalah leert ons hoe wij met God en zijn engelen kunnen werken door middel van affirmaties en gebeden oftewel magische formules die ons toestaan om contact te leggen met het edelste in onszelf, dit naar boven te halen en hier iets mee te doen. Zo zouden wij elke engel als een edelsteen met magische krachten (die zich in ons zelf bevinden) kunnen beschouwen. Deze betoverende kristallen staan ons toe om een juweeltje van ons leven te maken. Dankzij de kristallisatie van de engelenkrachten in ons zelf en om ons heen verkrijgen wij alle bouwstenen die wij nodig hebben om het leven dat wij wensen te verwezenlijken.

De magische kabbalah leert ons om God in onszelf te vinden

en met hem en zijn engelen te communiceren

God en zijn engelen schenken ons door middel van de levensboom 72 verschillende soorten van kennis, deugd en macht. Wij zouden God als een grote zon kunnen zien met 72 stralen of een diamant met 72 facetten. Elk facet brengt een aspect van het goddelijke aan het licht en staat ons toe om ons hiermee te verenigen en zodoende naar Gods evenbeeld te leven. Wanneer wij ons verbinden met de 72 engelen van kabbalah en wij leren om als een zon te zijn, vormen wij automatisch een schild van licht om ons heen wat ons beschermt tegen al het negatieve.

De ark van het verbond

Dankzij de 72 engelen kunnen wij ons verbinden met God en krijgen wij toegang tot de vele schatten die in ons huizen. De kennis van de 72 engelen zit verborgen in de ark van het verbond en wanneer wij op zoek gaan naar die ark dan vinden wij de verborgen schat (de innerlijke rijkdom die op kan bloeien uit een verbinding met de bron, God).

De tempel van Salomon

Symbolisch gezien zouden wij kunnen stellen dat de 72 engelen van de kabbalah (en de ark van het verbond) hun plaats vinden in de tempel van Salomo. Wanneer wij van ons huis, ons lichaam en onze omgeving een tempel maken en alles hierin als goddelijk beschouwen dan zullen wij het vermogen verkrijgen om de engelenkrachten toe te passen (dan zullen wij dankzij de ark van het verbond in ons zelf steeds met God en zijn engelen kunnen handelen).

Het bereiken van spirituele autonomie dankzij directe communicatie met het goddelijke

Dankzij de traditionele engelenleer en de praktische kabbalah wordt het ons toegestaan om het goddelijke te vinden. De engelen van de magische kabbalah tonen ons dat het koninkrijk der hemelen zich zowel in onszelf als om ons heen bevindt en sporen ons aan om een grote ontdekkingsreis te ondernemen naar al de schatten die zich in ons bevinden en waarmee wij iets kunnen doen om ons leven te verfraaien. Zij kunnen ons de mysteriën van de levensboom ontsluieren en tonen hoe wij hiermee het mooiste in ons leven tot bloei kunnen laten komen.

Het ontstaan van de praktische Kabbalah

In de middeleeuwen werd er door de Franse kabbalist Isaak de blinde (1160-1235) een school opgericht waarin de praktische kabbalah werd onderwezen. Rabbi Isaak ging ervan uit dat wij allen (net zoals God) een levensboom in ons dragen. Hij ging ervan uit dat wij allen emanaties (uitstralingen) zijn van deze goddelijke levensboom en dat wij allen het zaad ervan in ons hebben en dus over de potentie beschikken die ons toestaat naar Gods evenbeeld te leven. Isaak de blinde geloofde dat de wereld gevormd werd door goddelijke emanaties (die de wereld vormden naar zijn beeld) en dat wij dankzij deze uitstralingen beschikken over de creatieve kracht die ons toestaat om een wereld te vormen naar ons beeld. Natuurlijk gebeurt het vormen van deze wereld in samenwerking met God en zijn oneindige liefdeslicht wat verdeeld wordt door de aartsengelen en de 72 engelen van de kabbalah. De 72 engelen van het licht staan ons toe om hemelse medewerkers te worden en zodoende mee te werken aan de manifestatie van het goddelijke op aarde.

Het toepassen van creatieve krachten in ons bestaan door middel van de 72 engelen van het licht

De praktische kabbalah staat ons toe om goddelijke krachten op te roepen in ons leven en deze uit te voeren door middel van onze dagelijkse bezigheden. Deze magische krachten dragen bij aan de ontwikkeling van allerlei goede kwaliteiten die wij toe kunnen passen wanneer het leven er ons om vraagt (of wanneer wij beslissen om vanuit ons zelf wat te ondernemen). Het zijn dus creatieve krachten die ons de gelegenheid schenken om het goddelijke op aarde te brengen en zodoende onze meest verheven idealen waar maken en vormgeven aan een gevoel van gelukkig zijn vanwaaruit alles zich precies realiseert zoals wij wensen.

Vind God in jezelf dankzij de praktische kabbalah en de 72 engelen van het licht

De magische kabbalah staat ons toe om goede eigenschappen te ontwikkelen en dankzij deze deugden het goddelijke op aarde te manifesteren. De 72 engelen van de kabbalah leren ons om het goddelijke niet als iets groots en onbereikbaar te bekijken wat zich buiten onszelf bevindt, maar als iets kleins en dichtbij wat wij allen in ons dragen (ons hart).

Het ontstaan van een engelenleer in Spanje

In de 13de eeuw richtte Nachmanides een Yeshiva (leerhuis) in Spanje op. Hier werden de traditionele kabbalah studies voortgezet. Nachmanides was een discipel van Rabbi Azriel van Girona en Azriel was dan weer een leerling van Isaak de blinde. Namanides moest in 1263 vluchten naar Israël en in 1492 was de school volledig verlaten. Doch in 1975 werden er in Girona (spanje) manuscripten gevonden waarin melding werd gemaakt van 72 engelen die als taak hebben de mensheid te begeleiden. Zodoende kwam de kennis der engelen weer naar boven. Deze kennis is 500 jaar lang zo goed als verborgen gebleven maar komt nu weer tot leven dankzij de vele schrijvers en sprekers die overal ter wereld het licht der engelen verspreiden.

Andere bronnen van oorsprong

Ondanks de verdrijving van de Joden uit Frankenrijk en Spanje en de verdwijning van de leer werden er in de loop van de eeuwen (ook voor 1975) toch nog een aantal boeken geschreven waarin melding wordt gemaakt van de 72 engelen. Deze boeken gingen voornamelijk over magie en vinden hun samenvatting in het werk van Lenain Lazare (1793-1877). Lenain ging ervan uit dat de kennis van de 72 engelen afstamde van Chaldeeuwse, Egyptische en Arabische magiërs. Deze Magiërs maakten gebruik van 72 genieën welke zij opriepen om hun doelen te bereiken. Lenain geeft in zijn meesterwerk (La science cabalistique ou l’art de connaître les bons génies 1823) de periodes in het jaar weer die zij regeren en de tijden waarop wij ze het beste op kunnen roepen. Later werden die datums nog wat aangepast door andere schrijvers waarvan ik nog even melding wil maken voordat ik met mijn eigen werk begin en de geschiedenis achter me laat.

Als eerste hebben wij Kabbaleb (Enrique Llop 1927-1991) die in de 20ste eeuw besluit om de leringen van de 72 engelen openbaar te maken. Kabbaleb was een Spaans vrijmetselaar die vond dat het tijd werd dat deze leringen een algemeen goed werden. Zodoende gaf hij vorm aan de eerste boeken over de 72 engelen. Zijn werk werd voorgezet door de Franse schrijver Haziel (Francois Bernard-Termes 1925-2015) die de leer der engelen verder commercialiseerde en vele boeken verkocht in Frankrijk. Ook in Quebec (Canada) was er een priester (Charles Rafael Payeur) die met de engelenleer naar buiten kwam. Eveneens werd er door Kaya en Christianne Muller een leerschool in Canada opgericht waar wij ook nu nog kennis kunnen maken met de leringen der engelen. Enkele andere bekende schrijvers zijn Joeliah die het werk van Haziel verderzet en Guérashel die het werk van kabbaleb vervolledigt. Ook had Kabbaleb drie kinderen (Soleika, Milena en Tristan Llop) die de leer der engelen verder verspreiden.