Huis van de 72 Engelen

Beschermengel Vasariah, de vergevingsgezinde geest

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Vasariah is de laatste Engel van het†Engelenkoor der Heerschappijen en werkt met de energieŽn van Jupiter en de Maan. Zij zorgt ervoor dat de rijkdom van Jupiter zijn kan vestigen in onze familie en geeft hieraan vorm dankzij de krachten van de Maan. Zij stelt al de kennis en de wijsheid die†Aartsengel Tzadkiel (Leider van de Heerschappijen en verdeler van de krachten van Jupiter) ons te bieden heeft ten dienste van ons gezin en spoort ons aan om hiermee voor goede levensomstandigheden te zorgen. De periode in het jaar dat Haar energie het sterkst is loopt van 28 augustus tot en met 1 september. Personen geboren tijdens deze periode kunnen Vasariah als Beschermegel beschouwen. Wij kunnen haar krachten ten alle tijden oproepen en aanwenden doch tijdens deze periodes van het jaar word het ons toegestaan om haar essenties op te slaan. Beschermegel Vasariah brengt ons de vergevingsgezinde geest en spoort ons aan om† clementie te tonen. Vasariah vult ons hart met compassie en goedertierenheid. Hij toont ons wat genade is door ons steeds weer nieuwe kansen te schenken.


Vasariah spreekt


Ik ben de Engel die je de genadevolle benadering brengt en je de kans om lief te hebben schenkt. Wees vergevingsgezind en liefdevol, behandel je medemens zoals je je eigen gezin behandeld en vergeef hen zoals je je zelf vergeeft. Leer om alle oordelen over jezelf te laten varen en begin elke dag weer met een schone lei.

Wees als een haard voor je gezin


Een van de namen van Vasariah is rechtschapen God. Zij brengt ons gerechtigheid en leert ons om gerechtigd te handelen. Zodoende zorgt zij voor fortuinlijke situaties en brengt zij vrede en harmonie. Zij schenkt ons het begrip wat ons toestaat onszelf en anderen te vergeven. Zij is de Engel der rechters en advocaten en brengt ons de wijsheid en de welsprekendheid die ons toestaat voor onszelf en anderen op te komen. Van haar kunnen wij leren om andere mensen aan te voelen en zodoende onze empathische vermogens te ontwikkelen. Engel Vasariah brengt ons de kust van de vergevingsgezinde instelling bij en bevrijd ons van al de vooroordelen die ons weerhouden om de waarheid te zien. Zij leert ons om op de juiste wijze met andere mensen om te gaan en brengt ons een grote behulpzaamheid welke wij in kunnen zetten op ons werk en in ons gezin. Zij leert ons om samen te werken aan een harmonische samenleving en spoort ons aan om deze als eerste te vestigen in ons gezin. Want wanneer wijzelf in harmonie zijn kunnen wij deze harmonie om ons heen verspreiden als een licht wat zorgt voor vrede en welvaart (Als een haard waar heel de familie zich aan kan warmen. Als een thuis waar iedereen steeds de nodige steun kan vinden. Als een veilige haven die ons rust schenkt en vreugde brengt). Beschermegel Vasariah geeft ons een duwtje in de rug en schenkt ons een luisterend oor en een goed hart. Zij spoort ons aan om begrip te tonen en steun te verlenen. Engel Vasariah ontfermt zich over ons en leert ons om ons vriendelijk en onbevooroordeeld op te stellen. Zij wakkert de generositeit in onszelf aan en staat ons toe om onze liefde te verdelen als een open haard waar iedereen zich aan kan warmen.

Het brengen van Harmonie door middel van onze woorden

Vasariah is de Engel van de sprekers en de magistraten, zij brengt ons rechtschapenheid en zorgt ervoor dat iedereen de kans heeft om zich te ontwikkelen en een leven naar wens in te richten door mogelijkheden te bieden en gratie te schenken. Zij staat ons toe om een discours te houden en zodoende op te staan voor onszelf en onze medemens. Ook leert zij ons om goed om te gaan met Moeder Aarde en de rest van haar bewoners en moedigt zij ons aan om goed te zorgen voor de natuur en haar de vrijheid te schenken om te groeien en te bloeien. Beschermegel Vasariah zet zich in voor een eerlijke verdeling en verzekerd ons dat er voor iedereen op de wereld plaats is en dat wij allen te samen in harmonie kunnen leven.

De goede leraar en de ijverige leerling

Beschermegel Vasariah brengt ons respect voor het leven en maakt ons aandachtig voor de noden van onze medemens. Zij wil het juiste voor iedereen en zet zich in om gerechtigheid op de wereld te brengen. Zij schenkt ons standvastigheid en zorgt voor een zekere voorzichtigheid. Engel Vasariah leert ons om oplettend te zijn en kan zowel ijverige leerlingen als goede leraars van ons maken.

Het brengen van vrede en harmonie in ons gezin

Engel Vasariah treed beschermend op en zet zich voornamelijk in voor het gezin. Zij spoort ons aan om er op toe te zien dat er harmonie en vrede heersen in dit gezin en dat iedereen van de nodige vrijheid geniet om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Wanneer er ruzies zijn of andere moeilijkheden kunnen wij ons tot Engel Vasariah wenden en vragen om Haar zachtheid en Haar begeleiding. Alsook om Haar standvastigheid en de gave om het juiste te doen zegevieren. Wanneer wij ons aangevallen voelen kan zij ons weer tot rust brengen. Waarna wij ons op de juiste wijze kunnen verdedigen.

Het ondersteunen van anderen

Beschermegel Vasariah staat ons toe om ondersteuning te schenken aan zij die het nodig hebben.

Goede raad van Beschermegel Vasariah

Steun verlenen aan anderen en voor gerechtigheid zorgen door iedereen te helpen is goed maar let er op dat je jezelf niet uit het oog verliest en denk er aan om ook voor je eigen gezin te zorgen. Voel je je geroepen om conflicten op te lossen begin dan dicht bij huis en zorg voor een goede omgeving en veel mogelijkheden. Verbreed je horizon en die van je broeders en zusters maar vergeet nooit waar je vandaan komt.

Vergevensgezind optreden

Wanneer wij ten onrechte worden beschuldigd kunnen wij de hulp inroepen van Beschermengel Vasariah en ook wanneer wij schuldig zijn staat zij ons bij. Wanneer wij ons tot haar wenden en wij om Haar steun vragen kan zij de rechter inspireren om met clementie te handelen. Het vergevingsgezinde optreden wat Engel Vasariah ons hier demonstreert kunnen wij onszelf eigen maken door dit ook voor onze schuldenaars te doen. Engel Vasariah zorgt voor de kwijtschelding van al onze schulden en schenkt ons de wijsheid die ons toestaat om steeds weer een nieuwe start te maken. Zij brengt ons in contact met de bron in ons zelf die steeds voor alles een oplossing heeft en maakt ons aandachtig voor al de goede raad die opwelt vanuit ons eigen. Dankzij haar Magistrale krachten kunnen ook wij zorgen voor meer verdraagzaamheid en onze medemensen helpen door juist en met clementie op te treden.

Het inspireren en leiden van mensen

Beschermegel Vasariah maakt ons bewust van wat goed en wat slecht is door ons de consequenties van onze daden te tonen doch zal steeds zeer barmhartig optreden en ons helpen om onze fouten niet meer te herhalen. Zij motiveert ons om het goede pad te gaan en spoort ons aan om het zelfde te doen voor onze medemens. Zij schenkt ons een grote overtuigingskracht en een goed geheugen en maakt van ons eerlijke en sympathieke mensen. Zij vult ons hart met tolerantie en spoort ons aan om op te komen voor de mensenrechten. Personen geboren onder de sterren van Engel Vasariah dragen de lijfspreuk Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap hoog in het vaandel en zullen steeds opkomen voor een rechtschapener leven. Zij zien problemen als uitdagingen en onrecht als iets wat bevochten dient te worden. Zij streven naar gelijkwaardigheid en bevrijden ons zodoende van de verdeeldheid. Zij leren ons om als een eenheid op te treden en te vechten voor een betere wereld zonder hierdoor anderen te kwetsen. Hun rebellie is zacht en liefdevol en de protesten die zij kunnen organiseren zullen steeds positief gericht zijn. Dankzij hen kunnen wij opkomen voor een betere wereld door mooie en fijne dingen te brengen aan de mensheid. Door hen weer hoop te schenken en hun geloof te doen groeien, door hun zelfvertrouwen aan te wakkeren en een goed humeur tot stand te brengen. Door aan te tonen dat wij allen te samen grote dingen tot stand kunnen brengen en dat er niet is wat ons kan stoppen wanneer wij allen de handen in elkaar slaan. De beschermelingen van Vasariah leren ons om ons hart te laten spreken en dragen de oplossing voor al onze problemen in hun hand. Wanneer wij dus nood hebben aan iemand die van aanpakken weet kunnen wij ons tot Vasariah en haar Beschermelingen richten. Ook brengt Vasariah ons de mogelijkheid om de ideale leider in onszelf te vinden en spoort zij ons aan tot een innerlijk leiderschap wat ons toestaat ons eigen meester te zijn en onze eigen meester te zijn. Zij brengt ons heel veel macht alsook de bescheidenheid die ons toestaat deze te handhaven. Als laatste Engel van het Engelenkoor der Heerschappijen zorgt zij ervoor dat al de voorgaande krachten zich in ons kunnen vestigen en brengt ons zodoende een beetje van elke Engelen Heerschappij. Zij doet het hemelse plan van Aartsengel Tzadkiel op aarde nederdalen en staat ons toe om onze meest verheven verlangens vorm te geven en een leven naar wens in te richten alsook om bij te dragen aan een beter leven voor iedereen die wij tegenkomen op ons pad. Wanneer wij ons geroepen voelen om leiding te geven of op een andere manier bij te dragen aan de verspreiding van het goede kan zij ons de juiste woorden in de mond leggen en de macht schenken om met deze woorden grote transformaties op gaan te brengen. Deze veranderingen zullen zorgen voor voorspoedige situaties waar heel veel goeds uit voort zal komen en zodoende kunnen wij onze levensopdracht waarmaken en onze roeping op magistrale wijze uitvoeren.

Goede raad van de Engelen Heerschappijen

Als leider moet je het beste in je medemens naar boven kunnen halen, weer hoop schenken en ziele vreugde brengen door het aanreiken van een verheven ideaal.

Affirmatie

Ik verleen mijzelf clementie

 

De engelen Tronen en de werking van de Heilige Geest

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Aartsengel Tsaphkiel en het engelenkoor der Tronen regeren de periode van 11 juni tot en met 22 juli alsook elke Zaterdag. Tsaphkiel, is de heerser van de krachten van de planeet Saturnus. Hij brengt ons de goddelijke intelligentie die ons toestaat om vorm te geven aan onze meest verheven idealen. Van hem kunnen wij leren om ons leven goed te organiseren. De engelen Tronen sporen ons aan om oprecht te zijn en op te staan voor onze normen en waarden. Zij brengen ons de moraal die ons toestaat juist te handelen. Samen met de tronen kunnen wij de nodige kennis vergaren waarna wij met de Heerschappijen (het volgende engelenkoor) aan het werk kunnen gaan. De Serafijnen brengen ons wilskracht, de Cherubijnen Liefde en de Tronen kennis. Door deze krachten toe te passen in ons dagelijks bestaan ontwikkelen wij ons mee-ster-schap en wordt het ons toegestaan om mee te werken met God en zijn engelenkrachten.

Genie 17†engel Lauviah regeert de periode van 11 tot en met 15 juni. Zij brengt ons inspiraties door ons bewust te maken van ons verleden en al het gene wat wij reeds geleerd hebben. Ook helpt zij ons bij het ontwikkelen van een aangename toekomstvisie en schenkt ons zodoende mooie dromen. Zij is als een ster die ons weer hoop schenkt en ons bewust maakt van het licht in onszelf (de liefde voor het leven en al het moois dat het heeft te geven). Zij brengt ons openbaringen door middel van eureka momenten.

Genie 18†engel Caliel regeert de periode van 16 tot en met 21 juni. Caliel leert ons om in onze waarheid te staan en op te komen voor onze idealen zonder hierdoor anderen schade te berokkenen. Hij leert ons om op positieve wijze te rebelleren door ons alternatieve levenswijzen te schenken die ons toestaan onze zin te doen. Dit uitvoeren van onze zinnen geschied niet op egoÔstische wijze maar met heel veel vriendelijkheid en altruÔsme. Dankzij de liefdevolle strengheid die Caliel ons schenkt kunnen wij worden als een rots in de branding en zodoende steun verlenen aan hen die het moeilijk hebben. Caliel schenkt ons de kennis die voortkomt uit ervaringswijsheid en de liefde die ons toestaat om steeds begripvol en vergevingsgezind te zijn.

Genie 19†engel Leuviah regeert de periode van 22 tot en met 26 juni. Leuviah maakt ons verleden duidelijk en motiverend ons om stappen te zetten. Zij brengt ons een goed geheugen en schenkt ons de goddelijke gratie. Samen met haar kunnen wij leren om steeds goed gezind te zijn en met humor te handelen. Leuviah schenk ons de kennis vanuit ons verleden zodat wij op doordachte wijze kunnen handelen in het heden.

Genie 20†Engel†Pahaliah regeert de periode van 27 juni tot en met 1 juli. Pahaliah kan ons redden wanneer wij leren luisteren naar onszelf en wij gehoorzaam zijn aan de goddelijke vonk in ons. Pahaliah staat ons toe om gericht te handelen en korte maar duidelijke boodschappen te brengen. Zij brengt ons de daadkracht die ons toestaat om een degelijk werk te verrichtten. Zodoende kunnen wij onze kennis toepassen in het hier en nu en op actieve wijze aan het werk gaan met de engelen Tronen.

Genie 21†engel†Nelchael regeert de periode van 2 tot en met 6 juli. Nechael is de engel van de regenboog die ons bewust kan maken van alle goede eigenschappen die in ons huizen. Hij brengt ons de deugdenleer en staat ons toe om ons te verheffen. Samen met hem kunnen wij de jakobsladder vinden. Hij helpt ons om de noodzakelijke stappen te zetten op deze sociale en maatschappelijke ladder naar succes (dankzij al de kennis die wij reeds vergaart hebben en de wijsheid waarover wij beschikken). Samen met Nelchael kunnen wij de hemelse wetenschap ontvangen en onderwijzen door middel van kabbalah, numerologie, heilige geometrie, astronomie en astrologie. Alsook door het vertellen van allegorische verhalen. Hij schenkt ons† de wijsheid van een vader en het interesse van een kind en maakt ons leven zodoende heel boeiend.

Genie 22†engel Yeyayel regeert de periode van 7 tot en met 11 juli. Hij leert ons om met liefde naar onszelf en de wereld te kijken. Hij spoort ons aan om alles aangenaam te maken en ons kunstzinnig bezig te houden. Yeyayel maakt de artiest in ons wakker en leert ons de levenskunst door ons bewust te maken van onszelf en datgene wat wij veroorzaken in ons leven. Hij neemt ons mee op een diepe reis naar binnen en brengt ons zodoende de nodige zelfkennis waarna wij naar buiten kunnen komen en genieten van het leven in de wereld van onze dromen. Samen met engel Yeyayel kunnen wij onze verlangens vorm geven en de gewenste levensomstandigheden scheppen. Engel Yeyayel kan ons ook op reis sturen en ons zodoende naar de omgeving van onze dromen brengen. Yeyayel toont ons al het mooie wat zich in ons zelf en om ons heen bevind en maakt ons zodoende aandachtig voor al het goede wat de wereld ons te bieden heeft. Beschermegel Yeyayel leert ons om te houden van God de vader, Moeder natuur en het Sterrenkind wat in ons allen huist. Engel Yeyael brengt ons naar de Ster die in ons en leert ons om deze naar buiten te brengen. Zodoende ontwikkelen wij onze sterrenkracht en kunnen wij beroemd worden (indien wij dit wensen). Hij brengt ons succes en zelfzekerheid en staat ons toe om een hemels model te worden.

Genie 23†engel Melahel regeert de periode van 12 tot en met 16 juli. Beschermengel Melahel leert ons om ons lichaam en onze omgeving als een tempel te zien. Hij onthuld ons de mysteriŽn van de natuur en wijd ons in in haar geheimen. Samen met Melahel word het ons toegestaan om met Moeder natuur in contact te treden en het sanctuarium in ons zelf tot een huis voor God te maken. Een heiligdom vanwaaruit hij kan opereren en zijn boodschap aan de wereld brengen. Melahel bevordert ons communicatie vermogen en staat ons zodoende toe om de hemelse boodschappen die wij ontvangen door te geven aan onze medemens. Zodoende kunnen wij goede boodschappers worden en het heiligdom der natuur eren door haar onze mooiste woorden te schenken en haar te verfraaien met liefdevolle en rechtschapen daden. Melahel leert ons de kunst van het hemelse tuinieren en doet zodoende alles wat goed is groeien. Wanneer wij met hem aan het werk gaan zal hij ons de weg wijzen naar de grote kosmische moeder. Op deze wijze brengt hij ons in contact met onze oorsprong en draagt hij bij aan onze heling. Melahel brengt ook onze schaduwkanten aan het licht en staat ons toe om deze te aanschouwen met mededogen. Hij leert ons om de dualiteit te accepteren en spoort ons aan om een ťťnheid te creŽren waarin donker en licht zich te samen in harmonie en vrede kunnen uiten (dankzij een regenboog aan mogelijkheden). Samen met Beschermengel Melahel kunnen wij kleur geven aan ons bestaan door vrolijk te zijn. Hij brengt ons de vreugdevolheid die ons toestaat met dankbaarheid en toewijding door het leven te gaan en zodoende steeds in contact te zijn met de goddelijke Moeder die al haar kinderen een gelukkig leven wenst.

Genie 24†engel Haheuiah regeert de periode van 17 tot en met 22 juli. Haheuiah zet het werk van engel Melahel verder door ons binnen te leiden in het heiligdom van de moeder en ons aan te sporen om een familie te stichten. Haheuiah brengt ons de moederlijke geest die ons toestaat goed voor onszelf en onze familie te zorgen. Dit zorg dragen voor ons onze medemens en ons eigen is de voornaamste taak die Haheuiah ons schenkt. Wij kunnen deze taak uitbreiden door bij te dragen aan een gezonde leefomgeving en het milieu waarin wij verkeren steeds met respect te behandelen. Melahel opent de deur van het heiligdom der natuur voor ons en Haheuiah leid ons er in binnen. Samen met engel Haheuiah kunnen wij dus een hele intieme relatie met moeder natuur ontwikkelen en dankzij haar krachten zorgen voor de nodige elementen in ons leven zodat iedereen die er deel van uit maakt zich op de juiste wijze kan vormen. Deze vorming zal zorgen voor de groei van al het goede en wanneer wij dit goed steeds de nodige aandacht schenken en wij het met liefde tot wasdom brengen zullen wij hiervan de vruchten dragen. Zodoende brengt beschermengel Haheuiah ons overvloed en schenkt zij ons de mogelijkheid om een veilige thuishaven te creŽren en een liefdevolle familie te stichten. Ook schenk zij ons het nodige verantwoordelijkheid gevoel en de kracht om zelfvoorzienend te zijn. Zij schenkt ons hoop en de goede moed die ons toestaat om te werken (wanneer dit nodig is). Dankzij haar opvoedende krachten kunnen wij zowel de vader als de moeder in onszelf ontwikkelen en zullen wij het kind in ons steeds kunnen voorzien van de nodige voeding zodat het kan groeien en bloeien en zich ontwikkelen tot het schitterende sterrenkind dat het bedoeld is te zijn. Haheuiah leert ons om onze dromen vorm te geven door te zorgen voor de nodige vorming waarna het mogelijk wordt om onze levenswijsheid toe te passen in ons dagelijks bestaan.

 

De engelen Cherubijnen en de geboorte van de Messias in ons hart

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Aartsengel Raziel en†het engelenkoor de Cherubijnen regeren de periode van 1 mei tot en met 10 juni. Raziel heerst over de zeven dagen van de week en wij kunnen hem het best aanspreken aan het einde van het wekend of op een maandag ochtend. Raziel werkt voornamelijk met de krachten van de planeet Uranus. Hij brengt ons geluk en liefde en schenkt ons de wijsheid die ons toestaat om een vreugdevol bestaan te leiden en ons leven in te kleuren naar wens.

Genie 9†engel Haziel regeert de periode van 1 tot en met 5 mei. Hij schenkt ons begrip voor hen die het moeilijk hebben en zorgt zodoende voor barmhartigheid, altruÔsme en filantropie. Haziel is de engel der hemelse liefde die ons toestaat van alles en iedereen te houden. Samen met hem kunnen wij deze liefde planten in de harten van de mensen (zodat zij net als ons kunnen houden van en zichzelf ontwikkelen in het licht van de zon). Dankzij deze liefde kunnen wij vele mooie vruchten voort brengen en deze delen met onze medemens.

Genie 10†engel Aladiah regeert de periode van 6 tot en met 10 mei. Aladiah wekt het empathisch vermogen in onszelf en brengt ons het besef dat iedereen recht heeft op een gelukkig leven. Dit zorgt ervoor dat wij onszelf en de mensen om ons heen steeds weer een nieuwe kansen geven. Aladiah maakt ons liefdevol en vergevingsgezind. Dankzij Aladiah kunnen wij gratie schenken en zodoende het goede in onszelf ontwikkelen. De voornaamste deugd die engel Aladiah ons schenkt is edelmoedigheid.

Genie 11†engel Lauvuel regeert de periode van 11 tot en met 15 mei. Hij brengt ons succes en spoort ons aan om ons sportief te gedragen. Samen met engel Lauvuel kunnen wij van het leven een spel maken en al onze activiteiten als een hobby laten zijn. Hij leert ons om te genieten van het gene wat wij doen en spoort ons aan om elke dag net iets meer te doen. Ook geeft hij ons de goede raad om regelmatig nieuwe dingen te proberen.

Genie 12†engel Hahaiah regeert de periode van 16 tot en met 20 mei. Zij brengt het beste in ons naar boven en geeft ons iets om in te geloven, iets om aan vast te houden en trouw aan te blijven (zodat wij steeds in het goddelijke licht kunnen verblijven). Zij ankert het vertrouwen in God en de engelen in onszelf en schenk ons zodoende de krachten die ons toestaan steeds met zelfzekerheid door het leven te gaan. Hahaiah brengt ons standvastigheid en zorgt ervoor dat de goede werkkracht in onszelf de mogelijkheid heeft om zichzelf te uiten (haar taak uit te voeren).

Genie 13†engel Iezalel regeert de periode van 21 tot en met 25 mei. Engel Yezalel maakt de nobele inborst in ons wakker en staat ons toe om steeds trouw te blijven aan de onvoorwaardelijke liefde die wij in ons hart dragen.

Genie 14†engel Mebahel regeert de periode van 26 tot en met 31 mei. Hij staat ons toe om steeds ons zelf te zijn. Met hem ontdekken wij de waarheid omtrent onszelf en komen wij tot het besef dat enkel het uiten van deze waarheid ons vrij kan maken en dat vrij zijn dus inhoud dat je jezelf moet kunnen zijn.

Genie 15†engel Hariel regeert de periode van 1 tot en met 5 juni. Hariel bevrijd ons van alle oneigenlijke zaken en spoort ons aan om op een integere en authentieke wijze te handelen. Hij bevrijd ons van alle corruptie en zuivert ons geweten (zodat wij vol goede moed verder kunnen gaan). Dankzij het betrachten van zuiverheid in onze gedachten (door steeds positief te denken) bevrijd hij ons van alle duistere krachten en door middel van de schoonheid der natuur maakt hij ons weer rein en puur. Samen met hem kunnen wij onze originele puurheid hervinden en het schitterende Christus kind wat in ons allen huist tot wording brengen.

Genie 16†engel Hekamiah regeert de periode van 6 tot en met 10 juni. Zij schenkt ons de loyaliteit die ons toestaat om steeds te handelen met de liefde van de Heer. Hekamiah maakt het Christus kind in ons wakker en spoort ons aan om steeds trouw te blijven aan de ster die de geboorte van de messias in ons zelf aankondigt.

Gebed

Bedankt voor de voorspoed en voor de vooruitgang, de wijsheid en de intelligentie die ons toestaat om ons leven op paradijselijke wijze in te richten. Bedankt voor de verwezenlijking van onze mooiste dromen en al het moois wat steeds weer naar ons toe zal komen. Bedankt voor de liefde die in ons huist en welke wij kunnen schenken aan onze medemens. Bedankt voor alle positiviteit en alle vreugde. Bedankt voor al het goede wat zich bij deze vermenigvuldigd. Bedankt voor de vele vruchten die wij mogen oogsten en verdelen.†Overvloed omringd ons en de rijkdom van ons hart maakt ons welvarend. Onze gedrevenheid komt voort uit de wens om gelukkig te zijn en samen met aartsengel Raziel en de engelen Cherubijnen maken wij van het leven een festijn.

Ben je benieuwd naar jou Genie klik dan op deze link en maak kennis met je drie Beschermengelen

 

De engelen Serafijnen en de verbinding met God in ons zelf

Geschreven door Fengo Jabamiah   

Aartsengel Metatron en de†engelen Serafijnen regeren de periode van 21 maart tot en met 30 april alsook elke nieuwe start. Metatron en zijn engelen zijn aanwezig aan het begin van elk seizoen en wij kunnen hen het best contacteren in het begin van de maand. Metatron heerst over de krachten van alle planeten doch werkt voornamelijk met die van de planeet Neptunus en zorgt zodoende voor een verbinding met de grote dromer in ons. Deze visionair word ook wel Poseidon genoemd en is de heerser van de zee der verbeelding. Hij schenkt ons het voorstellingsvermogen wat ons toestaat om kennis te maken met de engelen. Elke engel heeft zijn haven in de zodiak. Deze havens bedragen ieder vijf graden (of te wel 5 dagen, een uur en veertig minuten per engel). Aangezien de Dierenriem 360 graden heeft en ons jaar 365 dagen zijn de periodes die ze regeren approximatief.

Genie 1†engel Vehuiah regeert de periode van 21 tot en met 25 maart en brengt ons wilskracht, liefde en motivatie. Zij zorgt ervoor dat wij contact kunnen leggen met de ster in ons zelf.

Genie 2†engel Jeliel regeert de periode 26 tot en met 30 maart en schenkt ons liefde, wijsheid en intelligentie. Dankzij hem kunnen wij de dromen van de ster in ons zelf waar maken.

Genie 3†engel Sitael regeert de periode van 31 tot en met 4 april. Hij schenkt de constructieve wilskracht die ons toestaat ondernemend en opbouwend te zijn. Sitael maakt het creatieve in ons wakker en spoort ons aan tot actie.

Genie 4†engel Elemiah regeert de periode 5 tot en met 9 april. Elemiah schenkt ons de mogelijkheid om vreugde te scheppen in alles wat wij doen. Samen met hem kunnen wij de macht die in ons zelf huist uitvoeren door daadkrachtig aan het werk te gaan.

Genie 5†engel Mahasiah regeert de periode 10 tot en met 14 april. Mahasiah is de engel die ons geestelijke leiding schenkt. Wij zouden haar kunnen zien als† de goede raad-geef-ster in ons hart. Wanneer wij leren om vanuit ons hart te leven en wij steeds openstaan voor de geestelijke leiding die Mahasiah ons schenkt kunnen wij er zeker van zijn dat alles in ons leven goed zal verlopen.

Genie 6†engel Lelahel regeert de periode van 15 tot en met 20 april. Hij schenkt ons begrip en bewustzijn. Lelahel is als een licht in onszelf wat alles duidelijk maakt en zodoende zorgt voor rust en genezing. Dankzij de innerlijke verlichting die Lelahel schenkt word het ons toegestaan om de juiste keuzes te maken. Zodoende staat hij ons toe om het verloop van ons leven op een aangename wijze te laten geschieden. Engel Lelahel helpt ons om onze blik steeds op het mooie te richten en spoort ons zodoende aan tot een verheven visie die ons toestaat om al het goede wat aanwezig is hier op aarde te omarmen. Dankzij Lelahal kunnen wij als een Zon zijn en de wereld liefhebben als de Venus van onze dromen.

Genie 7†engel Achaiah regeert de periode van 21 tot en met 25 april. Zij leert ons om hier en nu aanwezig te zijn en verruimd zodoende ons bewustzijn. Ze leert ons om aandachtig en oplettend te zijn en ontsluierd zodoende de vele geheimen van onze natuur en de natuur die ons omringd. De voornaamste deugd die zij ons schenkt is het geduld. Dit geduld staat ons toe om steeds rustig verder te gaan en alles met liefde in te keuren en af te werken. Achaiah is als de rust die ons steeds weer in beweging brengt.

Genie 8†engel Cahetel regeert de periode van 26 tot en met 30 april. Engel Cahetel opent onze ogen voor de vele zegeningen die het leven ons schenkt. Hij maakt ons gelukkig en zorgt zodoende voor een gevoel van dankbaarheid. Met Cahetel aan onze zij zijn wij altijd blij en ondernemen wij alles in ons leven met groot plezier. Cahetel leert ons om te genieten van het leven en spoort ons aan om een veilige thuishaven te creŽren en te zorgen voor een aangename werkplek vanwaaruit wij het beste van ons zelf aan de wereld kunnen geven.

Ben je benieuwd naar jou Genie klik dan op deze link en maak kennis met je drie Beschermengelen

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 6 van 12